Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo Đầu Tư: Nhà thầu có quyền khởi kiện chủ đầu tư về kết quả đấu thầu

Trường hợp nhà thầu đã kiến nghị tới chủ đầu tư, người có thẩm quyền theo quy trình kiến nghị nhưng chưa thỏa đáng thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án theo quy định.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/nha-thau-co-quyen-khoi-kien-chu-dau-tu-ve-ket-qua-dau-thau-d109787.html

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nhật Huy (tỉnh Phú Yên) đặt câu hỏi như sau: Gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, sau khi có thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nhà thầu có hồ sơ không đáp ứng yêu cầu đã gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư và đã được chủ đầu tư trả lời nhưng nhà thầu không đồng ý.

Sau đó, nhà thầu tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền và đã được người có thẩm quyền trả lời (thực hiện theo Khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) nhưng nhà thầu vẫn không đồng ý với kết quả trả lời của người có thẩm quyền.

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này, nhà thầu có được tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị hay không? Chủ đầu tư có được mở hồ sơ đề xuất tài chính để tiếp tục đánh giá hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 91 Luật Đấu thầu quy định khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền:

- Kiến nghị với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định tại Điều 92 của Luật này;

- Khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào, kể cả đang trong quá trình giải quyết kiến nghị hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị.

Theo đó, trường hợp nhà thầu đã kiến nghị tới chủ đầu tư, người có thẩm quyền theo quy trình kiến nghị quy định tại Khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu nhưng chưa thỏa đáng thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, ông Huy cần lưu ý đối với quy trình kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu thì không thành lập Hội đồng tư vấn. Hội đồng tư vấn chỉ thành lập khi giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 92 Luật Đấu thầu.

Anh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • Luật Đấu thầu, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Hội đồng tư vấn, Đấu thầu, Gói thầu, Khởi kiện, Nhà thầu, Huy, Nhật Huy, Thỏa đáng, Sở kế hoạch và đầu tư, Mời thầu, Tòa án, Bộ kế hoạch và đầu tư, Chủ đầu tư, Thẩm quyền, Kiến nghị, Phú Yên, Quy trình, Đặt câu hỏi