Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/huyen-tay-hoa-tinh-phu-yen-dat-chuan-nong-thon-moi

Tìm kiếm:✨

  • Tây Hòa, Phú Yên, Nông thôn, Chuẩn