Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Báo Chính Phủ: Tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Hòa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/to-chuc-lap-va-phe-duyet-quy-hoach-chung-do-thi-dong-hoa/364999.vgp

Cụ thể, UBND tỉnh Phú Yên nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Hòa theo thẩm quyền, bảo đảm theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Bộ Xây dựng hướng dẫn và thống nhất với UBND tỉnh Phú Yên trong quá trình lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Hòa theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Chí Kiên

Tìm kiếm:✨

  • Chí Kiên, Đông Hòa, UBND tỉnh Phú Yên, Quy hoạch đô thị, Trịnh Đình Dũng, Bộ xây dựng, Phú Yên, Pháp luật, Nghiên cứu