Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Báo Thanh Tra: Vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban Quản lý (BQL) Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (KNNUDCNC) Phú Yên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2016-2017, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/vi-pham-quy-dinh-ve-phong-chong-tham-nhung_t238c1002n140703

Cụ thể, đơn vị có tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo về PCTN của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, nhưng việc phổ biến, tuyên truyền tại đơn vị còn chưa thường xuyên, chưa đa dạng về hình thức nên hiệu quả chưa cao.

Trong năm 2016, đơn vị đã sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ trong kinh phí ngân sách Nhà nước cấp để chi cho một số nhiệm vụ khác như: Chi tiền điện thoại, công tác phí, chi tiền xăng... trong khi chưa xin ý kiến của cơ quan thẩm quyền, là chưa đúng quy định về quản lý ngân sách Nhà nước.

Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập tại đơn vị còn có một số tồn tại, trong quá trình triển khai, thực hiện, bộ phận tổ chức cán bộ chưa lập và trình lãnh đạo phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai hàng năm của đơn vị; tổ chức kê khai thiếu đối tượng thuộc diện phải kê khai với một số chức danh như: nhân viên quản lý, giám sát công trình; quản lý, quy hoạch xây dựng...

Một số bản kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ các thông tin như: Thông tin về quyền sử dụng đất, thông tin về nhà ở, về giá trị, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, tổng thu nhập trong năm; không giải trình hoặc giải trình không đầy đủ thông tin về sự biến động tài sản, thu nhập; người kê khai, người nhận bản kê khai không ký từng trang của bản kê khai; kê khai sai thông tin con chưa thành niên.

Mặt khác, đơn vị thực hiện công khai bản kê khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp của các phòng, đơn vị trực thuộc và trong tập thể lãnh đạo của đơn vị. Tuy nhiên, việc đơn vị công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của viên chức, người lao động không phải là lãnh đạo BQL KNNUDCNC chỉ trong cuộc họp của các phòng là chưa đúng phạm vi công khai theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị có dưới 50 người thì phải công khai trước toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Về việc tuyển dụng lao động, qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2017, đơn vị vẫn có thiếu sót về việc tuyển dụng 2 hợp đồng lao động chưa đủ điều kiện đáp ứng vị trí việc làm theo thông báo tuyển dụng của đơn vị tại thời điểm đó, chưa có chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ. Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra, lãnh đạo BQL KNNUDCNC còn chưa quan tâm đúng mức đến việc tự kiểm tra, giám sát về PCTN đối với từng công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ đơn vị.

Quá trình quản lý, điều hành mới chỉ nhắc nhở trong các cuộc họp giao ban đầu tuần mà chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể để kiểm tra, giám sát đối với từng viên chức, người lao động trong nội bộ đơn vị để phòng ngừa tham nhũng. Từ năm 2016 đến nay, BQL KNNUDCNC chưa nhận được tin báo, đơn thư tố cáo nào về dấu hiệu tham nhũng cần phải xử lý...

Thanh tra tỉnh yêu cầu Trưởng BQL KNNUDCNC Phú Yên tổ chức rút kinh nghiệm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục các thiếu sót; quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; nghiêm túc chấn chỉnh và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng theo quy định.

Xây dựng kế hoạch hàng năm và có biện pháp kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với từng công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ đơn vị để phòng ngừa tham nhũng.

Bảo Anh

Tìm kiếm:✨

  • Kê khai, Giải trình, Thu nhập, Chống tham nhũng, Tham nhũng, Công chức, Pháp luật, Của các, Về việc, Khoản 2, Đến nay, Tổ chức thực hiện, Điểm d, UBND Tỉnh, Bảo Anh, Thông báo tuyển dụng, Người sử dụng lao động, Tổng thu nhập, Quy hoạch, Văn bản quy phạm pháp luật, Viên chức, Tin học, Đơn thư, Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu