Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Báo Đảng Cộng Sản VN: Phú Yên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Mục tiêu của việc học tập nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cơ quan, đơn vị...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/phu-yen-hoc-tap-quan-triet-cac-chi-thi-ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-khoa-xii-503688.html

Ngày 02/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 20-CT/TW, Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luận số 36- KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Mục tiêu của việc học tập, quán triệt nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp cấp ủy các cấp, tổ chức đảng nhận thức về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh: Sau Hội nghị này, các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung các chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương, của tỉnh được quán triệt tại Hội nghị; trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai trong các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh; tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

Tin, ảnh: Bá Vĩnh

Tìm kiếm:✨

  • Khóa XII, Bộ chính trị, Chỉ thị, Nghị quyết, Ban bí thư, Kết luận, Chính sách Pháp luật, Và Phát Triển, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN, Đảng viên, Trung ương, Thắng lợi, Trung ương 6, Vladimir Ilyich Lenin, Phú Yên, Ban tuyên giáo, Cấp ủy, Ban tuyên giáo trung ương, Hội viên, Tỉnh ủy, Đoàn thể